Netwerk

Het netwerk van het Lectoraat Beroepsonderwijs wordt gevormd door scholen en instellingen voor beroepsonderwijs in de regio Utrecht, op basis van de bestaande netwerken, contacten en projecten van de Faculteit Educatie. Het betreft hier onder meer:

Hogescholen en universiteiten:

Onderzoeks- en intermediaire instellingen:

Met alle bovengenoemde instellingen, en met andere zijn intensieve contacten gelegd. Ook heeft het lectoraat regelmatig contact met het ministerie van OCW.