Kenniscentrum Leren en Innoveren

Een klimaat van leren en innoveren vormt een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de stad en regio. Dat begint met een stad die een ongekende leerervaring voor alle kinderen en jongeren zou moeten zijn. Het zet zich voort in kansen voor mensen om ook in latere levensfasen te blijven leren. Het hoger beroepsonderwijs heeft daar een belangrijke rol in.

Om die belangrijke rol te kunnen vervullen is kennisontwikkeling over leren in brede zin noodzakelijk. Tegelijkertijd is kennisontwikkeling over vorm en inhoud van het leren binnen de hogeschool nodig. Het kenniscentrum Leren en Innoveren richt zich daarom tegelijkertijd naar buiten en naar binnen.

In dit kenniscentrum staan vragen centraal als: Hoe leren aankomende beroepsbeoefenaren en professionals? Hoe bereid je kinderen en jongeren voor op participatie in de toekomstige samenleving en beroepspraktijk? Wat betekent dit voor leerinhouden en leerbenaderingen in scholen? Hoe verbeter je de kwaliteit van de beroepsuitoefening, denkend vanuit kwaliteit van het beroepsonderwijs aan een hogeschool? Hoe geef je invulling aan leven lang leren? Welke randvoorwaarden en competenties zijn nodig om leren en innoveren te faciliteren? Hoe realiseer je samenwerking en begrip tussen professionals in verschillende beroepsgroepen zodat de kwaliteit van het handelen wordt verhoogd? Daarbij gaat het mede om normatieve professionaliteit, de doorwerking van technologie in brede zin, kenmerken van de beroepspraktijk, vakdidactiek, voor opleiding en beroepsuitoefening benodigde ICT-competenties, denk-, reken en taalcompetenties.

Kenniscentrum Leren en Innoveren van start

Kenniscentrum Leren en Innoveren van start

Praktijkgericht onderzoek

Al ons onderzoek heeft directe waarde voor de beroepspraktijk, zijnde docenten en andere opleiders, professionals en organisaties die (willen) leren en innoveren. Onderzoeksvragen worden in die praktijk herkend als relevant; soms komen ze zelfs uit het werkveld. De resultaten van ons onderzoek leiden dus niet alleen tot wetenschappelijke inzichten; ze worden ook praktisch toegepast. 

Het Kenniscentrum Leren en Innoveren rekent zowel opleidingen, docenten, studenten van Hogeschool Utrecht tot zijn samenwerkingspartners als het regionale onderwijs- en opleidingenveld, als  (inter-)nationale organisaties, zoals partners in het opleiden voor beroepsuitoefening (opleidingsfondsen, bedrijfstakgroepen mbo-raad, Vereniging Hogescholen, Instituut voor Brandweeronderwijs, Politieacademie, et cetera), koepelorganisatie onderwijs *PO-raad, VO-raad), kennisinstellingen (zoals het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), lectoraten andere hogescholen, universiteiten in het bijzonder Universiteit Utrecht en Open Universiteit), Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR), Vereniging voor Lectoren, en de European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). In samenwerking met deze partners levert het centrum een bijdrage aan het verder verhogen van de docentkwaliteit binnen Hogeschool Utrecht en docenten en andere opleiders in het brede veld van onderwijs en scholing. Vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk nemen op eigen verzoek en op verzoek van het kenniscentrum deel aan onderzoek en werken actief mee bij het toepasbaar maken en benutten van ontwikkelde kennis.

Resultaten voor het onderwijs

Lectoren, experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie van  de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door onderzoekers, die hun functie doorgaans combineren met die van docent. Deze combinatie leidt tot goede verbindingen tussen de lectoraten en opleidingen, en tot overdracht van nieuwe kennis uit het onderzoek naar het onderwijs. 

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Ook worden studenten actief betrokken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderzoek. Mede hierdoor gaan zij goed voorbereid de beroepspraktijk in (bacheloropleidingen) dan wel versterken hun bijdrage aan de kwaliteit van de beroepspraktijk (masters en contractonderwijs).

De lectoraten

Het Kenniscentrum Leren en Innoveren bestaat uit verschillende lectoraten. Elk lectoraat kent verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn aandachtsgebieden of thema’s waarbij een of meer (promotie)onderzoeken horen. De lectoraten van het Kenniscentrum Leren en Innoveren zijn:

 • Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
  Dit lectoraat levert een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek in Nederland. Het richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen alle disciplines in het hbo, van techniek tot educatie en van gezondheidszorg tot de kunsten.
 • Beroepsonderwijs
  Het ontwikkelen, valideren en verspreiden van kennis voor kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs staat in dit lectoraat centraal.
 • Geletterdheid
  Het lectoraat is gericht op vertalen van kennis over leesproblemen naar lerarenopleidingen en de onderwijspraktijk, met als doel functionele geletterdheid van alle leerlingen.
 • Didactiek van de Vreemde Talen
  Het lectoraat richt zich op versterking van het taaldidactisch onderwijs in de lerarenopleiding en in de onderwijspraktijk. Het is een samenwerkingsverband tussen de HU en Universiteit Utrecht (UU) voor vakdidactiek voor verschillende schoolvakken.
 • Didactiek van het beta en technologieonderwijs
 • Didactiek van Wiskunde en Rekenen
 • Normatieve professionalisering
  De leraar als professional ontwikkelt zich voortdurend. Praktijkgericht onderzoek van dit lectoraat draagt bij aan de (her)vorming van de professionele identiteit van leraren.
 • Co-design
  Designers betrekken eindgebruikers in een vroeg stadium bij het ontwerp van nieuwe technieken, producten en diensten. Het lectoraat onderzoekt dit co-design.
 • Digital smart services
  Het lectoraat wil een brug slaan tussen bedrijfskunde en ICT, twee sectoren met een eigen jargon die veel samenwerken. Het lectoraat levert een bijdrage in het opleiden van specialisten die de taal van beide disciplines spreken.
Bewaren
Bewaren

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten