Lectoraat Nieuwe Energie in de Stad

De transitie naar een duurzame en energieneutrale samenleving begint in de stad. Het lectoraat ontwikkelt en deelt kennis op dit gebied. Centrale thema's zijn vraagreductie, duurzame energieopwekking en efficiënt omgaan met ‘oude’ (fossiele) energie.

Het Lectoraat Nieuwe energie in de stad draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisdeling met bedrijven en regionale overheidsorganen op het gebied van energietransitie in de gebouwde omgeving. Sociale, technische en procesinnovatie komen hier samen. Duurzaamheid is een van de speerpunten van onderzoek van Hogeschool Utrecht. Per mei 2014 is de HU gestart met het Center of Expertise (CoE) Smart Sustainable Cities, samen met bedrijven en andere kennisinstellingen. Met innovatief onderzoek en onderwijs werkt het CoE aan producten, diensten en oplossingen die de realisatie van de slimme, gezonde, duurzame stad dichterbij brengen. Het Lectoraat Nieuwe Energie in de stad is het ‘dragend lectoraat’ achter het CoE, met Ivo Opstelten als directeur praktijkgericht onderzoek.

De opdracht van het lectoraat: door middel van onderzoek alle partijen in de praktijk handvatten bieden voor de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving. Deze partijen zijn bijvoorbeeld bouw- en ingenieursbedrijven, maar ook woningcorporaties, overheden en energiebedrijven. Bij de energietransitie naar de verduurzaming van het gehele energiesysteem gaat het om drie aspecten:

  • vraagreductie
  • duurzame energieopwekking
  • efficiënt omgaan met ‘oude’ (fossiele) energie

Zo levert het lectoraat samen met bedrijven en regionale overheden een bijdrage aan het realiseren van een klimaatneutrale regio Utrecht. Het bouwt voort op de reeds bestaande samenwerking met het bedrijfsleven.

Lector Ivo Opstelten: ‘Het lectoraat staat in het teken van verbinding tussen techniek, omgeving en mens. De snelle ontwikkelingen op het gebied van energietransitie vereisen immers niet alleen meer kennis over interactie tussen technische systemen onderling. Het lectoraat gaat daarom ook in op de integratie van technische systemen in het gebouw en gebied, gedreven door de wensen en het gedrag van de eindgebruikers en door de sociale innovatieprocessen die daarbij horen.’

Drie onderzoekslijnen

Het lectoraat zal drie lijnen van onderzoek bevatten, die samenvallen met de drie vereisten voor transitie: mensen moeten het willen, kunnen en doen. Het gaat dus om motivatie en gedrag, maakbaarheid en opschaalbaarheid.

Praktijkgericht onderzoek

Het onderzoek wordt niet alleen benut voor marktpartijen, maar ook in het onderwijs. Opleidingen in de domeinen engineering en gebouwde omgeving zullen gebruikmaken van de onderzoeksresultaten en deze in het onderwijs integreren. Ook onderwijs in andere faculteiten zal kunnen profiteren van de onderzoeksresultaten van dit lectoraat. Zo levert de HU in de toekomst professionals af met ervaring in toepassingsgericht werken aan de verduurzaming van het stedelijk gebied.

Naar verwachting zal de landelijke werkgelegenheid in de duurzaamheidssector de komende jaren sterk blijven groeien. Vooral (de combinatie van) energiebesparing en decentrale duurzame energiesystemen zullen veel arbeidsplaatsen opleveren. Duurzame decentrale energieopwekking is een markt die (ook) aantrekkelijk is voor het MKB – dit in tegenstelling tot centrale duurzame engergieopwekking waar de rol voor het MKB veel kleiner is. Het lectoraat leidt de professionals hiervoor op.