Onderzoekslijn Preventie

In deze onderzoekslijn zoeken we naar evidentie voor preventieve interventies. Het screenen van de spraak- en taalontwikkeling behoort tot het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg.

Er is echter geen uniforme werkwijze voor het signaleren van taalachterstanden (secundaire preventie) of voor interventies die taalachterstanden kunnen voorkomen (primaire preventie). Er is aandacht voor instrumenten voor vroegsignalering van taalachterstanden, samenwerking tussen JGZ professionals, duurzame kennisontwikkeling van de JGZ professional, en evaluatie van signalering en toeleiding tot zorg in verschillende gemeenten en regio’s. Bij volwassenen richt preventie zich op het signaleren van een taalstoornis door hersenletsel en het voorkomen van miscommunicatie tussen patiënt en omgeving zoals partner en familie, en tussen patiënt en zorgprofessionals. Wat zijn best-practices in overdracht van het communicatieadvies aan de omgeving: wat is het resultaat van de informatiebijeenkomst met familie en kaartclub? Kan een fysiotherapeut het communicatieadvies toepassen in de uitleg van een bewegingsoefening? Begrijpt de professional dat de patiënt ‘nee’ bedoelt als hij ‘ja’ zegt?