Onderzoekslijn Evidentie Effectieve Zorg

Met het onderzoek binnen deze lijn willen we de participatie en communicatieve redzaamheid van mensen bevorderen via de reflectieve professional die beschikt over effectieve interventies, en instrumenten om zorg te evalueren.

Hieraan wordt gewerkt door instrumenten te ontwikkelen waarmee effecten van zorg gemeten kunnen worden en waarbij het patiëntperspectief wordt meegenomen. Nagegaan wordt welke kennis, competenties en instrumenten nodig zijn om patiënten kunnen laten meebeslissen in de zorg en hoe patiëntervaringen ingezet kunnen worden als meetinstrument van de kwaliteit van zorg. Bij de doelgroep volwassenen is de uitdaging om er als professional voor te zorgen dat informatie ook voor de persoon met de hersenbeschadiging toegankelijk wordt. Ook wordt gekeken naar de effectiviteit van de interventie zelf. Wat werkt volgens wetenschappelijk onderzoek, maar ook in de praktijk? Welke interventies leiden tot meer communicatieve redzaamheid van kinderen en volwassenen? Wat kunnen we doen in de chronische fase na een beroerte? Hoe zorgen we voor kennistransfer van gespecialiseerde afasieteams naar de eerstelijnspraktijken? Hoe zorgen we voor optimale communicatie tussen professional en patiënt in een multiprofessionele context? Deze vragen worden beantwoord middels praktijkgericht onderzoek dat zich enerzijds richt op innovatie door bestaande interventies te verbeteren en anderzijds door nieuwe te ontwikkelen. Daarnaast willen we kennis creëren over werkingsmechanismen en werkende elementen van de interventie en factoren die effectiviteit kunnen beïnvloeden zoals persoonlijke factoren of therapie-, school- en gezinsfactoren in interventies bij kinderen.
In het interventieonderzoek richten we ons ook op good- practices in ouderbetrokkenheid en therapietrouw. Dit thema wordt gemotiveerd vanuit de wetenschap dat het effect van een wekelijkse therapiesessie beperkt is en er meer rendement mogelijk is wanneer de patiënt dagelijks thuis oefeningen uitvoert.