Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Binnen de zorg verschuift het accent van het genezen van ziekten en het behalen van maximale zorgresultaten naar het behoud van gezondheid. Preventie draagt bij aan het vergroten van de bewustwording van mensen, bevordert de zelfzorg en een gezonde leefstijl, waarmee wordt geïnvesteerd in een optimale gezondheid op lange termijn. Zo heeft preventie grote baten in de zin van langer genieten van het leven en langer optimaal meedoen in de maatschappij. Ook draagt preventieve zorgverlening op termijn bij aan een besparing van kosten in de gezondheidszorg en daarmee aan een economisch verantwoorde organisatie van de zorg.

Spelende basisschoolkinderen op het schoolplein

Het onderzoek binnen het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg concentreert zich op het gedrag van de persoon met diens risicofactoren en/of symptomen. Het onderzoek betreft zowel universele en selectieve preventie bij groepen die het meeste risico lopen om ongezond gedrag te vertonen of ziekten te gaan ontwikkelen, te weten kinderen en ouderen.  

Het onderzoeksprogramma van het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg wordt gestart  door de opleiding Mondzorgkunde en wordt verder uitgebreid met onderzoeken binnen andere zorgdisciplines. Preventie is de basis van het handelen van de mondhygiënist; diens activiteiten zijn immers gericht op gedragsverandering, aanleren van een gezonde leefstijl en het vergroten van de zelfredzaamheid van de patiënt. De focus van het lectoraat is daarnaast gericht op een breed scala aan beroepen in de preventieve zorg (diëtist, logopedist, verpleegkundige, huisarts, optometrist, fysiotherapeut etc.) die beogen de zelfredzaamheid van de patiënt te vergroten en de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënt te verbeteren. Deze doelstelling vereist vrijwel altijd een interprofessionele aanpak. De kennis die binnen het onderzoeksprogramma wordt opgedaan, zal ook interprofessioneel van aard zijn en/of vertaald worden naar andere beroepsgroepen.

Screening en vroege signalering
Door het toenemende beroep op zelfredzaamheid van burgers wordt het belang van screening en vroegsignalering steeds groter. Binnen het lectoraat Innovaties in preventieve zorg willen we een verschuiving teweegbrengen door het opsporen van ongezond gedrag en gezondheidsvaardigheden als doel te stellen voor vroegsignalering, in plaats van alleen het opsporen van ziekten. Door in kaart te brengen welke risicogedragingen iemand vertoont kunnen we gerichter werken aan de voorzorg en het behoud van gezondheid. Veel van deze interventies zouden gericht moeten zijn op het vergroten van gezondheidsvaardigheden, met het doel om de zelfredzaamheid en participatie van burgers te bevorderen. Vanuit de kant van de zorgprofessionals is kennis nodig: in hoeverre zijn we in staat om dergelijke vroegsignalering van risico’s in de leefstijl, fysieke en sociale omgeving te doen? Door wie moet deze worden uitgevoerd? In welke setting en welke instrumenten kunnen we betrouwbaar inzetten? Het lectoraat voorziet door zijn onderzoeksactiviteiten in de antwoorden op deze vragen.

Interprofessionele aanpak van preventie
De activiteiten van het lectoraat zullen gericht zijn op de integratie van zorg en welzijn en implementatie van preventieve interventies dicht bij de leef- en belevingswereld van mensen. Vanuit verschillende zorg en welzijn-disciplines binnen de HU bestaan er mogelijkheden om geïntegreerde (interprofessionele) interventies te ontwikkelen, implementeren en evalueren. Het lectoraat voorziet hiermee in de behoefte aan onderzoek naar het effect van gecombineerde preventieve interventies gericht op gemeenschappelijke determinanten van verschillende risicofactoren, zoals gesuggereerd door het Nationaal Programma Preventie.

Vooral het onderzoek naar kosteneffectiviteit van preventieve interventies met aandacht voor uitkomsten als kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie komt centraal te staan. Dit zijn juist geschikte uitkomstmaten voor interprofessionele preventieve interventies.

Integratie mondzorgpreventie in de gezondheidszorg
Het lectoraat neemt het voortouw in het zoeken naar doelmatig preventief handelen door mondhygiënisten en andere mondzorgprofessionals, binnen en buiten de mondzorgpraktijk. Dit gebeurt door korte en lange termijn klinische interventiestudies en (kosten)effectiviteitstudies. Concreet gaat het lectoraat kennis leveren over preventieve strategieën die door middel van samenwerking met de jeugdgezondheidszorg éérder ingezet kunnen worden, om zo de eerste cariëslaesie (het eerste gaatje) bij kleine kinderen te kunnen uitstellen of zelfs afstellen.

Het lectoraat bevordert de samenwerking tussen bijvoorbeeld huisartsen, diabetes verpleegkundigen, praktijkondersteuners, mondzorgprofessionals en diëtisten om de mondzorg voor oudere cliënten te organiseren. Hiervoor zetten we in op bewustwording (en gedragsverandering) van ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals over het belang van mondzorg voor ouderen.

We beogen de zorgtrajecten te ontwikkelen voor kwetsbare thuiswonende ouderen die extra mondzorg en hulp bij mondverzorging nodig hebben.
Dit allemaal in samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners, mondzorgprofessionals en de thuiszorg.

Contact

Bezoekadres:
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Postadres:
Postbus 12011
3501 AA Utrecht

Telefoon: 06 - 18 34 59 51
E-mail: hannelies.ravensloot@hu.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van ons onderzoek? Meld je dan per email aan voor onze nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief november 2018 (download) 
Nieuwsbrief november 2018 (online)