Kennisvragen en afstuderen

Vanuit de vier onderzoeksrichtingen van het lectoraat zijn kennisvragen geformuleerd. De student die wil aansluiten kiest of formuleert op basis hiervan een kennisvraag die dichtbij zijn of haar afstudeeronderwerp staat. Op deze manier levert hij/zij een constructieve bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen de eigen opleiding en aan het onderzoek van het lectoraat. Sommige vragen komen direct voort uit lopend onderzoek of lopende bedrijfscontacten van het lectoraat. In die gevallen zit de uitvoering van de kennisvraag iets dichter tegen het lectoraat aan, en is vaak voorzien van een vacaturetekst die verkrijgbaar is via het lectoraat of bijvoorbeeld via de databank van de opleiding.

De kennisvragen zijn relatief breed geformuleerd zodat ze langer mee kunnen en opvolgende studenten(groepen) kunnen voortbouwen op elkaars werk. Studenten kunnen het lectoraat helpen door een deel van een vraag te beantwoorden. Hieronder staan per onderzoeksrichting enkele voorbeelden van kennisvragen, in willekeurige volgorde. De kennisvragen per thema zijn niet beperkt tot de onderstaande, dus er kunnen vragen of vervolgvragen worden toegevoegd.

Circulaire economie:

 • Hoe kunnen componenten in bestaande bouw geïdentificeerd en gedemonteerd worden voor hergebruik in nieuwbouw?
 • Hoe kunnen we bouw- en sloopafval opnieuw verwerken in productie van nieuwe bouwdelen?
 • Hoe kan dit efficiënt plaatsvinden per gebouw, per stadsdeel, op stedelijk, regionaal en landelijk niveau?
 • Hoe kunnen nieuwe bouwwerken het beste ontworpen worden met gerecycled materiaal?

Lean bouwen:

 • Hoe kunnen ontwerpen en bouwen meer ‘value’ (waarde) genereren voor opdrachtgevers en gebruikers?
 • Hoe kan de bouw meer vanuit ‘pull’ (vraagsturing) werken?
 • Wat zijn de voordelen van ‘lean’ denken in ketensamenwerking?
 • Hoe kan optimaler gebruik worden gemaakt van ‘lean’ planning (gezamenlijke ‘pull’ planning), zodat de doorlooptijd korter wordt, de kosten lager en de productiviteit hoger?
 • Hoe leiden orde en netheid van materiaal en materieel tot minder verspilling op de bouwplaats?
 • Hoe wordt integraal kwaliteitsmanagement tussen ontwerp en bouw behaald en geborgd?
 • Hoe kunnen we multidisciplinaire teams en ‘zelfsturing’ vormgeven op de bouwplaats? En hoe kan dit leiden tot meer tevredenheid, continu leren en doorlopende verbeteringen?
 • Hoe kunnen verschillende disciplines en vaklieden onderling werk (her)verdelen, met als doel een hogere productiviteit?
 • Hoe sluit de logistiek van materiaal en materieel ‘just in time’ en flexibel, aan bij het proces op de bouwplaats, zodat vaklui productiever kunnen worden en variaties opgevangen kunnen worden?
 • Hoe kan kwaliteitsborging tussen verschillende disciplines, onderaannemers en vaklieden worden georganiseerd?

Ketensamenwerking en logistiek:

 • Wat draagt ketensamenwerking bij aan verbetering van processen in de bouwketen en verbeterde resultaten van bouwprojecten?
 •  Welke aspecten zijn kritische succesfactoren bij ketensamenwerking in de bouw?
 • In hoeverre dragen integrale contracten bij aan ketensamenwerking?
 • Wat zijn nieuwe benodigde competenties van mensen in ketensamenwerking?
 • Welke cultuur hoort bij ketensamenwerking?
 • Wat draagt een cultuurverandering bij aan betere resultaten van projecten, op het gebied van financiën, tijd, kwaliteit, duurzaamheid en tevredenheid?
 • Welke manieren van informatie-uitwisseling en communicatie passen bij ketensamenwerking? 
 • Wat is de rol en toegevoegde waarde van bouwlogistiek in ketensamenwerking?
 • Welke innovatieve vormen van bouwlogistiek zijn toepasbaar, en welke is het meest optimaal voor een bepaald project ; en waarom?
 • Wat zijn de effecten van specifieke bouwlogistieke oplossingen ten opzichte van traditionele bouwlogistiek, op het gebied van kosten, tijd, kwaliteit en milieu?
 • Wat is de invloed van verschillende bouwtechnische alternatieven (zoals prefab, in situ, industrieel bouwen) op de bouwlogistiek van specifieke projecten?

ICT en BIM:

 • Hoe is informatie vanuit BIM in te zetten voor de aansturing van bouwlogistiek van specifieke projecten en transporten naar en van de bouwplaats?
 • Welke informatie moet een BIM-model genereren als output voor de aansturing van de bouwlogistiek van specifieke projecten?
 • Hoe kan BIM lean bouwen en lean planning ondersteunen?
 • Hoe kan BIM gebruikt worden als methodiek om effecten voor omgeving, transport, uitstoot en materiaalgebruik te kunnen voorspellen?
 • Hoe kan BIM sturend zijn voor verbeterde bouwlogistiek en meer recycling, upcycling en circulaire economie in projecten?
 • Wat draagt een BIM bij aan verbeteringen op het gebied van geld, tijd, kwaliteit en duurzaamheid?
 • Wat zijn de vereisten aan ketensamenwerking om optimaal gebruik te maken van een BIM?
 • Wat is de bruikbaarheid en rol van Big Data in combinatie met BIM en ketensamenwerking?
 • Wat is de bruikbaarheid en rol van sociale netwerken en social media in ketensamenwerking?
 • Wat zijn mogelijkheden van social media in de kennisuitwisseling en communicatie in de bouw?

Open source:

 • Hoe kan een open source ontwerp- en/of bouwsysteem bijdragen aan innovatieve ontwikkelingen in de bouwsector?
 • Wat betekent een open source ontwerp- en/of bouwsysteem voor de verhoudingen binnen de bouwketen (onder andere tussen aanbieders en afnemers van producten en diensten)? Welke verdienmodellen/business cases kunnen ten grondslag liggen aan een dergelijk systeem?
 • Wat betekent een open source bouwsysteem voor regelgeving en beleid? Wat moet er gebeuren of veranderen in bouwregelgeving en -beleid om open source te stimuleren/mogelijk te maken?
 • Hoe kan een open source ontwerp- en/of bouwsysteem bijdragen aan de circulaire economie? Met andere woorden: hoe kunnen materialen die voortkomen uit een circulaire economie structureel worden ingezet in een open source ontwerp- en bouwsysteem?
 • Welke praktische, kleinschalige bouwkundige toepassingen zijn er mogelijk met een open source ontwerp- en bouwsysteem, gebaseerd op een circulaire economie binnen de Nederlandse (woning)bouw? Welke eisen moeten aan een dergelijk systeem gesteld worden? En hoe kan een dergelijk systeem er dan concreet uitzien?
 • Welke mogelijke manieren van informatiebeheer en -overdracht passen binnen een open source ontwerp- en/of bouwsysteem?
 • Hoe kan BIM ingezet worden binnen open source ontwerp- en/of bouwsystemen?
 • Hoe kan een 'open source-platform' voor de bouwsector eruitzien? Welke ondersteuning is daarvoor nodig?

Afstuderen via het lectoraat

Het lectoraat hanteert de afstudeervorm van het afstudeeratelier; in bijzonder een atelier waar studenten in onderling contact staan. Met elkaar en met bedrijven en docenten rond een bepaald hoofdthema, zoals circulaire economie, lean bouwen, ketensamenwerking en bouwlogistiek. Deze vorm heet Connecting Network. Per afstudeerperiode zal het lectoraat één of meer van zulke ateliers starten met docenten en bedrijven; studenten kunnen daarbij aanhaken. De thematiek van een afstudeeratelier kan voorgeschreven zijn, bijvoorbeeld vanuit een lopend groter onderzoeksproject van het lectoraat met bedrijven en/of overheden. Maar een thema voor een atelier kan ook in samenspraak met studenten en bedrijven worden vormgegeven.

Het eerste afstudeeratelier dat de vorm had van een Connecting Network vond voorjaar 2014 plaats. Het leidde niet alleen tot veel publicitaire aandacht en goede resultaten voor de bedrijven, maar ook tot bovengemiddelde prestaties. De helft van de studenten deed een aanvraag voor excellentie-sterren, en allen behaalden twee tot drie sterren. Alle studenten van het atelier kregen bovendien een extra certificaat van het lectoraat en de betrokken bedrijven.

Studenten CN 2014

Het lectoraat heeft van nature de meeste binding met de opleidingen van het Instituut Gebouwde Omgeving van de Faculteit Natuur en Techniek (FNT). Maar ook studenten van andere opleiding en faculteiten zijn welkom, bijvoorbeeld van de opleiding ICT, IED en Technische Bedrijfskunde van de Faculteit Natuur en Techniek, en studenten van de opleiding Logistiek en Economie van de Faculteit Economie en Management.

Voor het gestructureerd laten verlopen van afstudeeronderzoek gebruiken we de methodiek ontwerpprojecten. De essentie daarvan is weergegeven in onderstaand schema. De student vindt aansluiting bij een kennisvraag (KV), formuleert in samenspel met werkveld, bedrijven en/of overheden een praktijkvraag (PV), en geeft door middel van één of meer competentievragen (CV) aan hoe hij/zij aan de eigen professionele persoonlijke ontwikkeling wil gaan werken.

Schema lectoraat Vernieuwing van de Bouwketen

Contact en info over afstuderen

Martin van Dijkhuizen, email: martin.vandijkhuizen@hu.nl