Onderzoekslijn Bedrijfsoverdracht en innovatie

Onderzoekslijn Bedrijfsoverdracht en innovatie

De aandacht voor bedrijfsoverdrachten is een recente ontwikkeling. In de jaren 80 van de vorige eeuw vestigen de familiebedrijfonderzoekers de aandacht op de overdrachtsproblematiek, mede door de verwachting dat door demografische factoren de komende jaren vele duizenden bedrijven zullen worden overgedragen. Bedrijfsovernames - naar schatting 11.000 tot 15.000 per jaar – zijn van groter belang voor de Nederlandse economie dan het achtvoudige hoger aantal startende bedrijven. Onderzoek wijst uit dat overgedragen bedrijven drie keer meer arbeidsplaatsen opleveren dan startende bedrijven. Naast meer werkgelegenheid dragen overgedragen bedrijven meer bij aan innovatie en productiviteit dan startende bedrijven. Verder zijn hun overlevingskansen groter en zijn hun omzet en winst hoger dan van startende bedrijven.

De ondersteuning van ondernemers bij bedrijfsoverdrachten en –overnames is van groot belang, omdat naast onderhandelingen, organisatorische zaken en financiering, ook fiscale en juridische aspecten een belangrijke rol spelen. Eerder onderzoek naar MKB-advisering laat zien dat adviseurs niet voldoende zijn toegerust om het gehele bedrijfsoverdracht traject te begeleiden. Nederlandse en Europese studies laten zien dat “kennis en kunde”, “financiering” en “organisatorische veranderingservaring” de belangrijkste struikelblokken zijn bij overdrachten.  Als gevolg van het gebrek aan kennis en kunde leidt naar schatting 10-40% van de bedrijfsoverdrachten onbedoeld tot een liquidatie. Voorst leiden niet gelukte overdrachten tot een onbekend aantal min of meer ongewenste voortzettingen van bedrijven. Binnen het Lectoraat FAI wordt onderzoek gedaan naar slaag- en faalfactoren bij overdrachten en overnames, hierbij wordt samengewerkt met andere de universiteiten in binnen- en buitenland.  

Contact

Bezoekadres:
Daltonlaan 500
3584 BK Utrecht

Postadres:
Postbus 85029
3508 AA Utrecht

Telefoon: 088 - 481 65 22
E-mail: evelien.heijmans@hu.nl