Kenniscentrum Economisch sterke en creatieve stad

De economie maakt een ongekende transitie door. Er vinden fundamentele veranderingen plaats in de wijze waarop we nu en in de toekomst produceren, distribueren, consumeren en communiceren. De digitale transformatie zorgt voor een heel nieuw paradigma. Groei door innovatie en ondernemerschap is een van de sterkste pijlers van onze economie. Dat vraagt om kennis en creativiteit. Hoogopgeleide professionals, creatieve broedplaatsen en een ondernemende omgeving, dat is wat een sterke stad de economie en maatschappij te bieden heeft. Het kenniscentrum geeft richting en uitwerking aan de belangrijke thema’s van innovatie, communicatie en ondernemerschap in de huidige samenleving. Dit doen we door tools en diensten te ontwikkelen die professionals kunnen toepassen in hun dagelijkse praktijk.

smartphone

Voorbeelden daarvan zijn innovatie door slimme ICT- toepassingen en ondernemen in krachtige ecosystemen. De focus ligt in eerste instantie op samenwerking met die sectoren die Utrecht economisch sterk maken. Dit zijn met name professionele diensten (ICT, marketing, communicatie, creatieve industrie, media en fintech), groothandel, logistiek en industrie. Natuurlijk werken we ook actief samen met onze publieke partners, waaronder Provincie, gemeenten en diverse leefstijlinstituten.

Vanuit een sterke en gezonde economische basis kunnen verbanden worden gelegd naar overstijgende thematische vraagstukken als duurzaam bouwen, zorginnovatie, sociaal ondernemerschap, gezonde leefstijl en optimale (online) communicatie tussen (lokale) overheden en burgers.

Praktijkgericht onderzoek

Essentiële voorwaarde voor al ons onderzoek is dat de vraag uit de praktijk komt, of daarin zonder meer herkend wordt als relevant. Onderzoek wordt uitgevoerd samen met de praktijk, of dat nu vanuit opdrachtgeverschap is, of in samenwerking vanuit specifieke expertise waarmee we ons onderzoek zo relevant mogelijk maken voor die praktijk. De resultaten van ons onderzoek leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar worden vooral ook gebruikt in de beroepspraktijk. Regelmatig werken meerdere lectoraten samen aan complexe vraagstukken die een interdisciplinaire aanpak vragen.
 
Wij voeren ons onderzoek uit in samenwerking met onze partners en zowel in opdracht (privaat en publiek) als in meerjarige gesubsidieerde trajecten. De lectoraten dragen hun kennis actief over naar partners in de beroepspraktijk door middel van lezingen, congressen, presentaties en workshops. Verankering in de praktijk is verder gegarandeerd doordat lectoren op uiteenlopende wijze betrokken zijn bij en werkzaam zijn in de beroepspraktijk. Vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk nemen bovendien op eigen verzoek en op verzoek van het kenniscentrum deel aan onderzoek en werken actief mee in de kennisontwikkeling, waardoor kenniscirculatie ontstaat. 

Voorbeelden van onderzoeksprojecten

Network is the message

Touchpoints

NUSE

Mijn bedrijf 2.0 

The internet of things en de Nest thermostaat

Fietsen met Focus

Resultaten voor het onderwijs

Lectoren, experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door onderzoekers, die hun functie doorgaans combineren met die van docent. Deze combinatie leidt tot goede verbindingen tussen de lectoraten en opleidingen, en tot overdracht van nieuwe kennis uit het onderzoek naar het onderwijs.

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Ook worden veel studenten actief betrokken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderzoek. Mede hierdoor gaan zij goed voorbereid de beroepspraktijk in.

Resultaten uit onderzoek vinden hun weg in zowel ons bachelor- als masteronderwijs. Daarnaast delen we onze inzichten graag met professionals via diverse cursussen.

De lectoraten 

Het Kenniscentrum Economisch sterke en creatieve stad bestaat uit verschillende lectoraten. Elk lectoraat kent verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn aandachtsgebieden of thema’s waarbij een of meer (promotie)onderzoeken horen.

• Crossmedia Business
Het lectoraat Crossmedia business houdt zich bezig met vraagstukken rondom digitale transformatie, interactieve communicatie, data-gedreven (waarde)creatie en klantervaring optimalisatie (engagement). Digitaliseren met een menselijke maat vormt hierbij het uitgangspunt. Onderzoek- en onderwijsactiviteiten richten zich op de ambitie om de digitale wereld menselijk(er) te maken en de menselijke wereld digitaal(vaardiger).

• Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek
Dit lectoraat richt zich specifiek op de gevolgen van digitalisering en de daaruit voortvloeiende opkomst van crossmedia voor de (maatschappelijke rol van de) journalistieke sector.

• Crossmediale communicatie in het publieke domein
Het lectoraat onderzoekt hoe (crossmediale) communicatie strategisch kan worden ingezet in de communicatie tussen overheden en instellingen enerzijds en burgers anderzijds.

• Architectuur van Digitale Informatiesystemen
Hoe kunnen complexe digitale communicatiesystemen beheersbaar blijven? Het lectoraat onderzoekt hoe de voorspelbaarheid, kwaliteit en acceptatie van ICT-oplossingen omhoog kan.

• Financieel-Economische Advisering bij Innovatie
Dit lectoraat levert expertise op specifieke groeivraagstukken van bedrijven, zoals op het terrein van overnames en bedrijfsopvolging. Daarbij komen zowel organisatorische als financiële aspecten aan de orde.

• Marketing, Marktonderzoek en Innovatie
Op het terrein van marketing en marktonderzoek levert dit lectoraat een bijdrage aan de ambitie van het kenniscentrum om expertise op het terrein van businessmodel innovatie te ontwikkelen en ondernemerschap te stimuleren.

• Procesinnovatie en informatiesystemen
ICT is de driver van innovatie in het organiseren van het bedrijfsmodel en de klant- en interne processen voor ondernemers. Dit lectoraat doet onderzoek naar en geeft advies over de verbinding tussen ICT-gedreven businessinnovatie, procesoptimalisatie en informatieplanning.

• Coöperatief Ondernemerschap
Het Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap doet onderzoek naar de inrichting van samenwerkingsverbanden en nieuwe businessmodellen om succesvol te innoveren en groei te bewerkstelligen. Het lectoraat richt zich primair op het regionale midden- en kleinbedrijf.

Partners

We werken samen met verschillende partners. Dat zijn zowel kennisinstellingen, ministeries, gemeenten als mkb-bedrijven in de creatieve en zakelijke dienstverlening: 

 • Provincie Utrecht
 • Economic Board Utrecht
 • U Create (Center of Expertise Creatieve Industrie Utrecht)
 • Universiteit Utrecht (o.a. Utrecht Data School)
 • Stichting Creative Connection (Utrechts netwerk van creatieve bureaus)
 • Immovator
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu
 • UMCU
 • Ideate
 • Greenberry
 • Bright
 • Surfnet

Ook het lectoraat Digital Smart Services van het Kenniscentrum Leren en Innoveren werkt veel samen met ons kenniscentrum.

Jaarbericht

 

Contact

Bezoekadres:
Daltonlaan 500
3584 BK Utrecht
Telefoon: 088 - 481 36 24
(Bereikbaar ma, di, woe en vr.)
E-mail: kcs@hu.nl

Nieuws

Meer