Kenniscentrum Sociale Innovatie

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie is onderdeel van de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) en bestaat uit een aantal lectoraten, gericht op de vakgebieden waarvoor de FMR professionals opleidt. Vanuit het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht wordt praktijkgericht onderzoek gestimuleerd, geïnitieerd en uitgevoerd naar actuele vraagstukken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en dienstverlening, (schuld)hulp- en dienstverlening, personeel en arbeid, recht, justitie en veiligheid. Het kenniscentrum richt zich op het ontwikkelen van kennis die bijdraagt aan een participatieve samenleving en aan professionaliteit, twee thema’s die nauw met elkaar zijn verbonden. Het is haar missie om een bijdrage te leveren aan de sociale kwaliteit van de samenleving, onder andere door kennis te verzamelen en door te geven.

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie werkt nauw samen met universiteiten en andere kennisinstituten, koepelorganisaties en overheden. Het is bovendien partner van www.socialevraagstukken.nl.

Praktijkgericht onderzoek

Essentiële voorwaarde voor al het onderzoek is dat de vraag uit de praktijk komt, of daarin zonder meer herkend wordt als relevant. De resultaten van onderzoek door het kenniscentrum leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar worden ook gebruikt in de beroepspraktijk.

De lectoraten dragen hun kennis actief over naar partners in de beroepspraktijk door middel van lezingen, congressen, presentaties en workshops. Verankering in de praktijk is verder gegarandeerd doordat onderzoek altijd wordt opgezet in nauwe samenwerking met maatschappelijke instanties en sociale organisaties, en lectoren op uiteenlopende wijze betrokken zijn bij de beroepspraktijk. Vertegenwoordigers uit die beroepspraktijk nemen deel aan het onderzoek en werken actief mee in de kennisontwikkeling, waardoor kenniscirculatie tot stand komt.

Resultaten voor het onderwijs

Lectoren, experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door onderzoekers, die hun functie doorgaans combineren met die van docent. Deze combinatie leidt tot goede verbindingen tussen de lectoraten en opleidingen, en tot overdracht van nieuwe kennis uit het onderzoek naar het onderwijs.

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Ook worden veel studenten actief betrokken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderzoek. Mede hierdoor gaan zij goed voorbereid de beroepspraktijk in. Bij het kenniscentrum zijn circa honderd onderzoekers actief en nemen jaarlijks enkele honderden studenten deel aan de onderzoeken.

De lectoraten

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie bestaat uit verschillende lectoraten. Elk lectoraat kent verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn aandachtsgebieden of thema’s waarbij vele (promotie)onderzoeken horen. De lectoraten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie zijn:

 • Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Dit lectoraat onderzoekt de manier waarop de maatschappelijke dienstverlening cliënten met een complexe problematiek kan bereiken. Daarnaast houdt het zich bezig met morele oordeelsvorming bij sociale professionals. Dit lectoraat is mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds.
 • Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties
  In het onderzoek van dit lectoraat staat het begrip ‘sociale innovatie’ centraal. Het is gericht op de vernieuwing van organisaties en arbeidsprocessen en op de ontwikkeling van medewerkers. Productiviteitsverhoging, talentontplooiing en arbeidsparticipatie zijn de kernthema’s.
 • Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling
  Dit lectoraat onderzoekt hoe sociale professionals een rol kunnen spelen bij het bevorderen van burgerparticipatie in de Nederlandse samenleving. Het gaat om allerlei vormen van participatie: in buurten, scholen, verenigingen en in breder verband.
 • Participatie Zorg en Ondersteuning
  Dit lectoraat ontwikkelt kennis en methodieken voor hulpverleners waarmee ze kwetsbare burgers kunnen ondersteunen bij hun participatie in de samenleving.
 • Regie van veiligheid
  Doel van dit lectoraat is kennis en inzicht te genereren ter verbetering van de wijze waarop in Nederland gewerkt wordt aan een veiliger samenleving. Het lectoraat werkt aan onderzoek op het terrein van de sociale veiligheid en aan onderzoek op het snijvlak van sociale en fysieke veiligheid. Bij dit lectoraat is bijzonder lector Menno van Duin aangesteld, gefinancierd door de Veiligheidsregio Utrecht.
 • Schulden en Incasso
  Het lectoraat Schulden en Incasso streeft naar een effectieve, efficiënte en professionele beroepspraktijk in de schuldhulpverlening en in de incasso.
 • Werken in Justitieel Kader
  Met het ontwikkelen van methodieken en het werken aan competenties en opleidingen zet dit lectoraat zich in voor de ruim 20.000 professionals die werken in een justitieel kader. Dit lectoraat is mede mogelijk gemaakt door Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGz en Leger des Heils, afdeling Jeugdzorg en Reclassering.

Speerpunt

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie is verbonden met het HU-speerpunt Werken en Leren in de Wijk (WLW).

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten